Drobečková navigace

Úvod > O nás > Služby > Náhradní plnění > legislativa náhradní plnění

Náhradní plnění - legislativní úprava

Počínaje rokem 2005 je povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši povinného podílu upravena ustanovením § 81 až 83 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti (dále jen „zákon o zaměstnanosti“). Tato povinnost se vztahuje na zaměstnavatele, kteří zaměstnávají v průměrném ročním přepočteném počtu více než 25 zaměstnanců v pracovním poměru.

A. Průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců

1. Pro zjišťování celkového počtu zaměstnanců a počtu zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, je rozhodný průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců.

2. Do tohoto počtu zaměstnanců se nezapočítávají příslušníci a vojáci z povolání ve služebním poměru, zaměstnanci obce zařazení do obecní policie a báňští inspektoři. Proti původní právní úpravě se od roku 2005 již započítávají zaměstnanci pracující na místech obsazovaných volbou nebo jmenováním.

3. Způsob zjišťování průměrného ročního přepočteného počtu zaměstnanců je upraven v § 15 vyhlášky č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti (dále jen „vyhláška“). Do celkového počtu odpracovaných hodin se započítávají i hodiny odpracované přesčas, do započitatelných neodpracovaných hodin se zahrnují i hodiny neodpracované v důsledku ošetřování člena rodiny, za které náleží podpora při ošetřování člena rodiny. Celkovou stanovenou týdenní pracovní dobu bez svátků (§ 15 odst. 2 vyhlášky) se rozumí celkový roční fond pracovní doby bez svátků připadající ve sledovaném kalendářním roce na jednoho zaměstnance pracujícího po stanovenou týdenní pracovní dobu.

4. Provozuje-li zaměstnavatel svou činnost pouze po část kalendářního roku, součet odpracovaných i neodpracovaných hodin se dělí pouze poměrnou částí celkového ročního fondu pracovní doby připadající na ty měsíce, ve kterých byla činnost vykonávána. Došlo-li k zahájení nebo ukončení činnosti v průběhu kalendářního měsíce, započítává se tento měsíc do poměrné části celkového ročního fondu pracovní doby jako celý.

5. Výpočty průměrných ročních přepočtených počtů zaměstnanců se zjišťují na dvě platná desetinná místa a nezaokrouhlují se.

B. Možnosti plnění povinnosti zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši povinného podílu.

1. Zaměstnavatelé mohou plnit povinný podíl některým ze způsobů uvedených v § 81 odst. 2 zákona o zaměstnanosti nebo jejich vzájemnou kombinací. Pro účely plnění povinného podílu podle § 81 odst. 2 písm. B) zákona o zaměstnanosti se zadáváním zakázek rozumí např. výroba konečných výrobků z dodaných polotovarů nebo výroba polotovarů z dodaných součástek apod.

2. Podle § 81 odst. 3 zákona o zaměstnanosti nemohou plnit povinný podíl odvodem do státního rozpočtu zaměstnavatelé, kteří jsou organizační složkou státu nebo jsou zřízeni státem.

C. Způsob výpočtu plnění povinného podílu

I. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v pracovním poměru

1. Plnění povinného podílu formou zaměstnávání osob se zdravotním postižením v pracovním poměru se zjišťuje stejným způsobem jako se zjišťuje celkový průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců. Každého zaměstnance, který je osobou s těžším zdravotním postižením, si zaměstnavatel pro tento účel započítává třikrát.

II. Odběr výrobků nebo služeb

1. Odebíráním výrobků nebo služeb nebo zadávání zakázek je pro účely plnění povinného podílu možno realizovat jen od subjektů uvedených v § 81 odst. 2 písm. B) zákona o zaměstnanosti (dále jen „dodavatel“), tj. od zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50% zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením.